background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

ออกให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

introcard25650.jpg         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำโดย นางวราภรณ์ นวลเพ็ญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนชราและผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ราย  ณ ชุมชนพระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม: ออกให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

introlpa2565     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2565 จากทีมประเมินของจังหวัดร้อยเอ็ด (ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่353/2565)   ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมรับการตรวจประเมินฯ เพื่อแสดงเอกสารหลักฐาน  และตอบข้อซักถามที่คณะกรรมการขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ   มีดังนี้
        ด้านที่ 1  คิดเป็นร้อยละ 100
        ด้านที่ 2  คิดเป็นร้อยละ 100
        ด้านที่ 3  คิดเป็นร้อยละ 87
        ด้านที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 100
        ด้านที่ 5  คิดเป็นร้อยละ 100
        รวม 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 97.4

อ่านเพิ่มเติม: รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

introsapa12565

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  และได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายอินศร  อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
        โดยมีญัตติที่สำคัญ คือ
        1. รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        2. แจ้งการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
        3. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
        4. แจ้งผลการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหอสูงจำลอง 11 เมือง ทั่วโลกรอบหอโหวด 101
        5. การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ
            สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
        6. ขอรับความเห็นชอบรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ (กองช่าง)
        7. ขอรับความเห็นชอบในการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้ (สำนักการศึกษา) 
        8. ขอให้สภาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 
        9. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)

::: บรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

2022  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates