background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร "บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง"

introakb59  เมื่อวันที่ 1 - 4  พฤษภาคม  2559  สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตร  "บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล  ได้ตระหนักถึงบทบาท  หน้าที่  ของตนเอง  เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล  มีสมรรถนะขีดความสามารถในการเป็นนักบริหารที่ดี  ส่งเสริมการเรียนรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น  ในการนี้อบรมโดยการบรรยายให้ความรู้  ศึกษาดูงาน  และรับฟังการบรรยายสรุป  โดยมีผู้เข้าอบรมประมาณ 150  คน  สถานที่ดำเนินการ  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  และเทศบาลเมืองกระบี่

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร...

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

introrem559 เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องประชุมสุนทรเทพ  ชั้น 3  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดการประชุมประจำเดือน  ครั้งที่  5/2559  เพื่อให้สำนัก  กอง  ฝ่าย  งาน  สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล  และสถานธนานุบาล  ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนเมษายน  ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งเสนอปัญหา  อุปสรรค  เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ  และรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร  เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

 

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2559

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

introchat59

เมื่อวันที่ 5  พฤษภาคม  2559  เวลา 08.00 น.  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  นำโดย  นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์  นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  นายสุเวช  ชัยทองดี  ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาลในสังกัด  ร่วมพิธีถวายราชสักการะ  เนื่องในวันฉัตรมงคล  ประจำปี  2559  ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดพิธีฯ ดังกล่าวขึ้น  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การออกเสียงนอกเขตจังหวัด

 

kkt591 คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศกำหนดจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  ในวันที่  7  สิงหาคม  2559  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ประกาศกำหนดที่ออกเสียงกลางนอกเขตจังหวัด (อ.ส.4/น) ในการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. 2559  ที่ออกเสียง  หอประชุมโรงเรียนขัติะวงษา  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  2559

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การออกเสียงนอกเขตจังหวัด

เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรประจำตำบล(ครู ข.)

 introao

เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรประจำตำบล (ครู ข.) เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ  แก่มวลชนและประชาชนในพื้นที่  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  ในการนี้นายไพรัช  หอมกลิ่น  นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  

 
::: 10 เรื่องน่ารู้  สาระสำคัญของร่างรุฐธรรมนูญ
::: ประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญ


อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมการฝึกอบรมวิทยากรประจำตำบล(ครู ข.)

2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates