background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559

intropicsapasamai22559 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เวลา  14.00 น.  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2559  โดยมีญัตติที่สำคัญ  คือ  
1.การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2.การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
3.ขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
4.ขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักการศึกษา)
5.ขอความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ของกองวิชาการและแผนงาน
6.ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
พร้อมนี้ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเพื่อทราบ  3  เรื่อง  คือ  แนะนำพนักงานเทศบาลที่ได้บรรจุและแต่งตั้ง  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ / แนะนำครูอาสาสมัครชาวจีน  ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  4  คน / ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน  6  คน  การประชุมสภาฯ ครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  นายกัมพล  กลิ่นเก้างิ้ว  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  ร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ  และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน

 

sapas25918

sapas25917

sapas25916

sapas25915

sapas25914

sapas25913

sapas25912

sapas25911

sapas25910

sapas2599

sapas2598

sapas2597

sapas2596

sapas2595

sapas2594

sapas2593

sapas2592

sapas2591

2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates