background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

คู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นในการออกเสียงประชามติ

intromanualprachamati สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดส่งคู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. 2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  อ่านรายละเอียด
2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates