background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

introstb เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ให้ความร่วมมือในการเป็นสถานที่จัดการประชุมเวทีชาวบ้าน  พบปะพี่น้อง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ของประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ  เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนา นายกษิดิศ  อาชวคุณ
โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ  คือ
1. เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักพระราชดำรัชและพระบรมราโชวาทหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาให้ความรู้เพื่อเกิดปัญญาสร้างภูมิคุ้นกัน  และสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ความรู้  เทคนิควิธีการในการปลูกพืชเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภายในชุมชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

 

stb16

stb15

stb14

stb13

stb12

stb11

stb10

stb9

stb8

stb7

stb6

stb5

stb4

stb3

stb2

stb1

 

 

2018  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates