background
logotype
image1 image2 image3

หน้าหลัก

กำหนดการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑

28379583 1702185923178552 8350906473735261621 n

กำหนดการจัดงาน
มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด
2-4 มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เกาะกลางบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด เอกสารกำหนดการ

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการจัดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559

intropicsapasamai22559 เมื่อวันที่  2  มิถุนายน  2559  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เวลา  14.00 น.  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2559  โดยมีญัตติที่สำคัญ  คือ  
1.การเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2.การเลือกรองประธานสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
3.ขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล)
4.ขออนุมัติในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักการศึกษา)
5.ขอความเห็นชอบในการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ของกองวิชาการและแผนงาน
6.ขอรับความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
พร้อมนี้ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาเพื่อทราบ  3  เรื่อง  คือ  แนะนำพนักงานเทศบาลที่ได้บรรจุและแต่งตั้ง  ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ / แนะนำครูอาสาสมัครชาวจีน  ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จำนวน  4  คน / ครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน  6  คน  การประชุมสภาฯ ครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  นายกัมพล  กลิ่นเก้างิ้ว  หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  ร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ  และให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2559

ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานศึกษา

 introfire59 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ได้รับการติดต่อประสานงานจากสถานศึกษา  ในการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน  คณะครู  ในสถานศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้  โดยดำเนินการอบรมให้ความรู้สถานศึกษาต่างๆ  ดังนี้  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี  โรงเรียนโสตศึกษา  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอด

อ่านเพิ่มเติม: ให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานศึกษา

คู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นในการออกเสียงประชามติ

intromanualprachamati สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดส่งคู่มือบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ  พ.ศ. 2559  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ  อ่านรายละเอียด

เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

introstb เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2559  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ให้ความร่วมมือในการเป็นสถานที่จัดการประชุมเวทีชาวบ้าน  พบปะพี่น้อง  จังหวัดร้อยเอ็ด   ของประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการ  เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนา นายกษิดิศ  อาชวคุณ
โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการ  คือ
1. เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้วยการน้อมนำหลักพระราชดำรัชและพระบรมราโชวาทหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาให้ความรู้เพื่อเกิดปัญญาสร้างภูมิคุ้นกัน  และสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ความรู้  เทคนิควิธีการในการปลูกพืชเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมด้วยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรภายในชุมชน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจด้านข้อมูลข่าวสารในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
4. เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

อ่านเพิ่มเติม: เวทีชาวบ้าน พบปะพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ด

2019  สํานักปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   globbersthemes joomla templates